شبکه افسران تحقیق همیار با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌گر سایر اقدامات از جمله اخذ قیمت کارشناسی آن و سپس انجام تشریفات مزایده و النهایه (پس از واریز بهای آن بحساب بیمه‌گر)، نسبت به فک و نصب پلاک جدید و انتقال رسمی آن به برندگان مزایده اقدام نماید. از مزایای قابل توجه این نهاد ، استقرار کارشناسان تحقیق در سراسر کشور ( مراکز تمامی استان‌ها و شهرهای نسبتا بزرگ کشور ) و سرعت واگذاری ماموریتها از یکطرف و بی نیازی از  صرف منابع مالی قابل توجه برای هزینه‌های بلیط هواپیما ، هتل و ... از دیگر طرف می باشد.